NIP 625 206 34 28

42-500 Będzin

ul. Partyzantów 27A

NIP 641 255 00 32

41-705 Ruda Śląska

ul. Skowronków 2a/8

  1. pl
  2. en


1.    Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „fRUNiemy z Pomocą”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ruda Śląska.

4.    Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6.    Cele Stowarzyszenia to:
a)    organizowanie działań mających na celu pomoc potrzebującym;
b)    popularyzacja biegania i nordic walking, jako najprostszych form aktywności fizycznej;
c)    rozwijanie i krzewienie wśród społeczeństwa aktywności fizycznej, rekreacji i sportu.

7.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)    organizacje biegów wirtualnych o charakterze charytatywnym;
b)    współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania;
c)    zbieranie środków finansowych z dobrowolnych wpłat przeznaczonych na pomoc potrzebującym;
d)    udzielanie pomocy potrzebującym.

8.  Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9.   Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10.   Członek ma prawo do:
a)    czynnego i biernego udziału w wyborze przedstawiciela Stowarzyszenia;
b)    zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
c)    uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

11.    Członek obowiązany jest do:
a)    przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia;
b)    opłacania składek członkowskich;
c)    aktywnego udziału w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

12.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)    dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;
b)    skreślenia z listy członków przez przedstawiciela Stowarzyszenia;
c)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

13.    Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków
w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

14.    Władzami Stowarzyszenia są:
a)    zebranie członków;
b)    przedstawiciel.

15.    Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16.    Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

17.    Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

18.    Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
a)    ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b)    wybór i odwołanie przedstawiciela;
c)    uchwalanie zmian w regulaminie;
d)    podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

19.    Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1 z członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20.    Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na czas nieokreślony. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

21.    Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a)    reprezentowanie Stowarzyszenia;
b)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
c)    zwoływanie zebrania członków.

22.    Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia.

23.    Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
a)    składek członkowskich;
b)    dotacji;
c)    darowizn;
d)    zbiórek publicznych;
e)    spadków i zapisów;
f)    dochodów z majątku stowarzyszenia.

24.    Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Regulamin stowarzyszenia zwykłego
"fRUNiemy z Pomocą"

WRÓĆ